Modlitwa w miejscu śmierci błogosławionego o. Ludwika Mzyka

Ku pamięci i ku przestrodze

3 marca 2022

Dokładnie 82 lata temu, po pobiciu i torturach, od strzału w tył głowy zginął bł. o. Ludwik Mzyk – 20 lutego 1940 roku w Forcie VII w Poznaniu, w pierwszym obozie koncentracyjnym na ziemiach polskich. Pierwszy mistrz nowicjatu werbistów i rektor Domu Misyjnego w Chludowie w jednej osobie miał niespełna 35 lat. Mieszkańcy Chludowa i mieszkający tu misjonarze werbiści od 6 lat w rocznicę jego męczeńskiej śmierci modlą się i składają kwiaty przed ścianą śmierci w Forcie VII.  


Tak było i w tym roku. Po Mszy św. o godz. 11 w chludowskiej parafii  kilkadziesiąt osób wraz z werbistami udało się do Fortu VII w Poznaniu. Pielgrzymce przewodził o. Jan Wróblewski, inicjator corocznego oddawania czci o. Ludwikowi Mzykowi, a w jego osobie wszystkim zamordowanym w obozach zagłady na całym świecie, oraz proboszcz o. Ryszard Hoppe.

Już na miejscu wierni zebrali się przed ścianą śmierci. Tam odśpiewali Hymn Polski, a potem o. Jan poprowadził modlitwę. Był List do Rzymian (8,31-39), modlitwa wiernych, ułożona przez niego oraz modlitwa przez wstawiennictwo bł. Ludwika Mzyka. Następnie pielgrzymi złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Jak zwykle po części religijnej, przewodnik Muzeum Martyrologii Wielkopolan pokazał nam wnętrze tego miejsca kaźni i opowiedział jego historię oraz historie kilku zamordowanych tu osób. Zachęcał, aby wracać do Fortu VII – ku pamięci i ku przestrodze.

TOKA

Fot. O. Franciszek Bąk

Modlitwa wiernych

 Zgromadzeni w 82. rocznicę śmierci bł. o. Ludwika Mzyka SVD wznieśmy do Miłosiernego Pana nasze pokorne modlitwy:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby mimo prześladowań i cierpień w dzisiejszym świecie ,gorliwie naśladując swego Mistrza i Pana, bez przeszkód mógł wypełniać swoją misję i rozszerzać się po całej ziemi służąc wszystkim w miłości i pokoju.

Ciebie prosimy…

  1. Módlmy się o pokój na świecie oraz za naszą Ojczyznę, aby w naszym kraju zapanowała sprawiedliwość, praworządność, zgoda i jedność w działaniu dla jej dobra.

Ciebie prosimy…

  1. Módlmy się za obrońców naszej Ojczyzny, za żołnierzy poległych w bitwach w kraju i wszystkich frontach świata, za wszystkich żołnierzy, za Powstańców, za tych, którzy zostali zgładzeni w sowieckich i niemieckich więzieniach i obozach, oraz za rodaków, którzy zginęli z rąk UB i SB. Prośmy Pana, aby ich cierpienia i ofiary zaowocowały odrodzeniem duchowym i moralnym całego naszego Narodu, a ich czyny były wzorem do naśladowania przez obecne młode pokolenie Polaków i na zawsze trwały w naszej narodowej pamięci.

Ciebie prosimy…

  1. Módlmy się za naszych rodaków bestialsko zamordowanych w Focie VII w Poznaniu, aby Miłosierny Pan obdarzył ich wszystkich wieczną nagrodą w niebie.

Ciebie prosimy…

  1. Módlmy się za nasze modlitewne zgromadzenie, za nas samych, abyśmy umieli żyć w miłości i pokoju i w stałym dziękczynieniu Bogu i bliźnim. Umacniaj Panie naszą wiarę, miłość i daj łaskę godnego życia.

Ciebie prosimy…  

Wysłuchaj Boże naszych modlitw, naszych wołań do Ciebie i spraw łaskawie, abyśmy wspierani Twoją Mocą odważnie budowali pokój w naszych sercach i przyczyniali się do wzrostu wzajemnej miłości w naszych rodzinach i w naszym kraju. Broń nas od wojny, nienawiści i niepamięci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa przez wstawiennictwo bł. Ludwika Mzyka

Boże Wszechmocny, przez wstawiennictwo błogosławionego Ludwika Mzyka – kapłana, prosimy o życie wieczne dla zamordowanych w Forcie VII i wszystkich obozach śmierci, rozsianych po całym świecie. Przyjmij ich życie pełne trudów i cierpienia śmierci. Ty wskrzesiłeś z martwych Jezusa, obudź w swym miłosierdziu do pokoju życia wiecznego wszystkich, a szczególnie tych, o których już nikt nie pamięta, niech odpoczywają w pokoju.

Boże, miłośniku życia i pokoju, Boże Pana Naszego Jezusa Chrystusa, wołamy do Ciebie z tego miejsca zagłady słowami: „Panie, bądź pochwalony przez tych, którzy przebaczają wrogom dla miłości Twojej i znoszą niesprawiedliwość i prześladowania. Błogosławieni, którzy trwają w pokoju i prawdzie, gdyż przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni”. Przyjmij do Twej chwały niewinnie zamordowanych i obdarz pokojem naszą ziemię.

Boże, Mądrości Nieskończona, naucz nas wyciągać konieczne nauki płynące z tej tragedii. Za wstawiennictwem błogosławionego Ludwika Mzyka odnawiaj naszą Ojczyznę i nasz kontynent. Niech wszystkie narody Europy znajdą drogę do Ciebie i do siebie nawzajem. Podaruj Polsce, naszemu kontynentowi i całej ludzkości pojednanie, pokój i sprawiedliwość. Amen