W Chludowie rozpoczął się pomocniczy proces beatyfikacyjny o. Mariana Żelazka


 

– Uczestniczymy w niecodziennym wydarzeniu, jakim jest rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ojca Mariana Żelazka – powiedział 8 grudnia w chludowskim kościele na początku uroczystości ks. Rafał Pajszczyk z Poznania, przewodniczący trybunału rogatoryjnego (pomocniczego). Z kolei abp Stanisław Gądecki, który przewodniczył temu wydarzeniu, zakończył Mszę św. słowami: – Niech Pan Bóg błogosławi wszystkich tutaj obecnych, a modlitwy zanoszone w tutejszym kościele oraz te prywatne przyczynią się do jak najszybszego zamknięcia tej pierwszej fazy procesu i obdarzą Kościół nowym błogosławionym, a w przyszłości świętym.  

W niedzielę 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, po raz pierwszy w 100-letniej historii pobytu misjonarzy Zgromadzenia Słowa Bożego w Polsce w werbistowskiej parafii rozpoczął się proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. Proces dotyczył o. Mariana Żelazka (1918–2006), pochodzącego z Palędzia koło Poznania członka tego zgromadzenia. W Chludowie w obecności ks. abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, został powołany i zatwierdzony przez niego trybunał rogatoryjny, który – na potrzeby otwartego już w 2018 r. w Indiach procesu zasadniczego – zajmie się zbieraniem świadectw zgromadzonych na terenie diecezji poznańskiej. Tym samym wielkopolska diecezja oficjalnie włączyła się do prac związanych z procesem beatyfikacyjnym Sługi Bożego o. Mariana Żelazka.

Pierwsza sesja

Po odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego ks. Rafał Pajszczyk rozpoczął pierwszą, uroczystą, publiczną sesję powoływanego właśnie trybunału. Wyjaśnił zebranym wiernym, że proces beatyfikacyjny toczy się zasadniczo w tej diecezji, na terenie której umarł kandydat na ołtarze. Jednak w przypadku o. Żelazka znaczna część dowodów procesowych zgromadzona jest na terenie diecezji poznańskiej, z której wywodził się. Dlatego abp John Barwa SVD, ordynariusz diecezji Cuttack–Bhubaneswar zwrócił się z prośbą do ks. abp. metropolity Stanisława Gądeckiego o wszczęcie tzw. procesu rogatoryjnego, czyli pomocniczego względem procesu zasadniczego. Rozpoczęty w niedzielę proces ma za zadanie przebadać świadectwa osób, które są naocznymi świadkami życia i posługi o. Mariana bądź też świadkami ze słyszenia. Ma też zbadać dokumenty, jakie znajdują się w diecezji poznańskiej – te, które wyszły spod pióra kandydata na ołtarze lub dotyczą jego osoby. Ks. Pajszczyk poinformował, że ponownie uroczysty i publiczny charakter będzie miała dopiero ostatnia sesja, zamykająca prace rozpoczętego właśnie procesu. Wszystkie pozostałe pozostaną tajne, prywatne i odbędą się w siedzibie Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu.

Następnie o. Henryk Kałuża SVD, wicepostulator procesu przedstawił życiorys o. Żelazka, wydobywając z jego bogatego życia najbardziej znaczące fakty, formujące jego sylwetkę duchową i wskazujące na heroiczność postaw i cnót tego misjonarza.

Życiorys przedstawiony przez o. Henryka Kałużę:

 

Przysięgi i podpisy

Kolejnym etapem procesu było powołanie zaproponowanego trybunału rogatoryjnego. Składa się on z delegata arcybiskupiego, który – jako przewodniczący – będzie prowadził prace procesowe. Został nim ks. Rafał Pajszczyk. Na promotora sprawiedliwości wybrano o. Jana Wróblewskiego SVD, rektora Domu Misyjnego św. Stanisława Kostki w Chludowie, a na notariusza o. Franciszka Bąka SVD, mistrza nowicjatu misjonarzy werbistów i o. Wojciecha Grzymisławskiego SVD, obaj także są mieszkańcami Domu Misyjnego w Chludowie.

Następna część procesu odbywała się po łacinie: ks. abp Gądecki odczytał dekret mianujący trybunał i wręczył dekrety jego przewodniczącemu i członkom, którzy wraz z wicepostulatorem publicznie przysięgli sumiennie wypełniać obowiązki i zachować tajemnicę związaną z treścią świadectw. Termin drugiej sesji został ustalony na 10 stycznia 2020 r. w siedzibie Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu. Przygotowany protokół z sesji podpisał na koniec ks. prałat Ireneusz Dosz, kanclerz kurii metropolitalnej i przekazał notariuszowi o. Franciszkowi Bąkowi, który od tej pory jest odpowiedzialny za akta procesowe.

Niedzielna sesja zakończyła się modlitwą ks. abpa Stanisława Gądeckiego:

Wszechmogący Boże, Ty powołałeś o. Mariana Żelazka, aby w zakonnej wspólnocie werbistów służył Tobie i bliźnim swoją praca, modlitwą i cierpieniem. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z radością wypełniali codzienne obowiązki naszego stanu. Niech jego przykład zachęci nas do kroczenia drogą, jaką nam wyznaczyłeś, oraz pobudzi wielu młodych do całkowitej służby Tobie i Kościołowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Życie na służbie

W Eucharystii uświetniającej rozpoczęcie procesu uczestniczyło 12 kapłanów, wśród których był wiceprowincjał o. Henryk Szymiczek SVD oraz o. Andrzej Danilewicz, sekretarz ds. misji polskiej prowincji SVD, a także mieszkańcy chludowskiego Domu Misyjnego i księża diecezjalni. Na uroczystość zostali  zaproszeni krewni o. Mariana, mieszkańcy Dąbrówki i Palędzia oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół o. Mariana Żelazka: Maria i Julian Popowscy oraz Aldona Muszak z Palędzia, którzy od wielu lat zbierają materiały o swym krajanie i inicjują mnóstwo przedsięwzięć jemu poświęconych, stając się nieformalnym centrum pamięci i informacji o o. Żelazku. A na potrzeby procesu – kopalnią wiadomości o nim. Przy ołtarzu stała też ze sztandarem uczniowska delegacja Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie. Wszyscy wierni otrzymali obrazki z modlitwą o beatyfikację o. Mariana.

– W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Matki Zbawiciela wszystkich ludów i narodów gromadzimy się wokół ołtarza Pańskiego, aby dziękować Bogu Trójjedynemu za wielki dar tajemnicy wcielenia i tajemnicy zbawienia. Bóg w swej mądrości i miłości powołał i zaangażował w to dzieło ludzi, aby współpracując z Jego łaską, nie tylko sami się uświęcali, ale także pomagali innym na drodze do zbawienia i świętości – powiedział na rozpoczęcie Mszy św. o. Henryk Kałuża. – Maryja była pierwszą z nich. Dzisiaj jednak patrzymy jeszcze w kierunku innego człowieka, który swoje życie zupełnie i bez reszty oddał na służbę zbawienia ludzi w dalekich Indiach. Jego zaangażowanie na rzecz wyzwolenia człowieka jest tak mocne i wielkie, że aż godne wszczęcia procedury procesowej, aby się przekonać o heroiczności jego cnót i wyjątkowości postaw jego całego życia. Sługa Boży ojciec Marian Żelazek, syn wielkopolskiej ziemi, misjonarz werbista jest właśnie tym człowiekiem  – mówił wicepostulator. – To ważna chwila dla całej naszej parafii, dla Zgromadzenia Słowa Bożego i dla Kościoła wielkopolskiego. Niech za przyczyną Maryi, której imię nosił ojciec Żelazek, Bóg jeszcze raz okaże nam swoją wielką łaskę i obdarzy nas swoim nieprzebranym miłosierdziem. Niech przykład życia ojca Mariana pociąga i nas ku doskonaleniu siebie i do świętości. To nasze pierwsze i najważniejsze powołanie. W czasie Najświętszej Ofiary módlmy się za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych o tę szczególną łaskę i Ciebie, Drogi Księże Arcybiskupie, prosimy o złożenie Najświętszej Ofiary w tej intencji.

Zacznijcie wargi nasze…

Kazanie poświęcone Słudze Bożemu wygłosił także wicepostulator jego procesu. Szczególnie mocno podkreślił przywiązanie o. Mariana do Maryi. Od modlitwy do niej – jak mówił o. Kałuża – rozpoczynał on swój każdy dzień w Purii, gdzie przebywał 31 lat od 1975 r. W 1985 r. o. Żelazek w tym świętym mieście hinduizmu wybudował świątynię poświęconą Bogu Kościoła katolickiego pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanego Poczęcia. I tam każdego ranka modlił się, śpiewając: „Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,/Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą…”. Całe kazanie poświęcone codziennej modlitwie o. Mariana – nieprzypadkowo z racji święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny – o. Kałuża zbudował na „Godzinkach”.

Całe kazanie:

Oprawę muzyczną uroczystej Eucharystii zapewniła schola małżonków Ewy Gramsch–Bazan i Darka Bazana, a ofiarne dary przynieśli do ołtarza ubrani w stroje ludowe przedstawiciele miejscowego zespołu folklorystycznego „Chludowianie”.

Idźcie (wszyscy) na cały świat

Na zakończenie niedzielnych uroczystości o. Henryk Szymiczek podziękował abp. Gądeckiemu za sprawowaną Eucharystię i zgodę na otwarcie trybunału rogatoryjnego.

– Otwarcie trybunału dokonuje się w szczególny dla nas dzień i w szczególnym dla nas miejscu – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w parafii pw. Wszystkich Świętych – mówił wiceprowincjał. – Prosimy o szczególne jej wstawiennictwo i opiekę – niech Maryja, której wielkim czcicielem był Sługa Boży o. Marian Żelazek, wyprasza szczególne łaski w tym świętym dziele. Prosimy o wstawiennictwo Wszystkich Świętych, aby nie było tak, jak my chcemy, ale aby wypełniła się wola Boża w tym naszym zamierzeniu.

Z kolei abp Stanisław Gądecki podziękował całemu zgromadzeniu werbistów, które wydało misjonarza formatu o. Mariana Żelazka:

– Z racji rozpoczętego procesu beatyfikacyjnego dziękuję przede wszystkim samemu zgromadzeniu, dlatego że tym samym zgromadzenie przyczynia się do wzbogacenia skarbu duchowego Kościoła. Tutaj wszyscy mogą czuć się uprzywilejowani, dlatego że przynależą w jakimś sensie do najbliższego kręgu ojca Żelazka. Dlatego czy to będzie werbista, czy też ktoś, kto należy do jego rodziny, kto podróżował do Indii, czy ktoś, kto wywodzi się z miejscowości, z których się on wywodzi, wszyscy tworzą pewien krąg ludzi wezwanych do świętości na wzór samego ojca Mariana. Jeśli nie możemy udawać się na misje, co jest wezwaniem każdego człowieka ochrzczonego, niech to będą chociaż te misje na miejscu, misje, które znam zlecił Chrystus, kiedy nam mówił: „Idźcie na cały świat”. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkich tutaj obecnych, a modlitwy zanoszone w tutejszym kościele oraz prywatne niech przyczynią się do możliwie najszybszego zamknięcia tej pierwszej fazy procesu i obdarzą Kościół nowym błogosławionym, a w przyszłości świętym.

Człowiek dla wszystkich

Chludowscy werbiści, specjalnie na rozpoczęcie procesu rogatoryjnego, wydali w Verbinum książkę popularyzującą wiedzę o życiu i działalności o. Mariana Żelazka w formie alfabetu: „Człowiek dla wszystkich. O. Marian Żelazek od A do Ż”. Jej premiera odbyła się 8 grudnia w Chludowie. Stanowi ona bogato ilustrowany, ułożony alfabetycznie zestaw najważniejszych informacji o o. Marianie i jego życiu. Wszystkie zostały wybrane z listów samego o. Żelazka pisanych z Indii i z Polski, opracowanych w 2000 r. przez o. Eugeniusza Śliwkę SVD oraz z książek, reportaży i wywiadów z o. Żelazkiem, które ukazały się w prasie. Poza książką goście uczestniczący w uroczystości mogli kupić inne materiały (m.in. magnesy, folder i ) związane z o. Żelazkiem, Domem Misyjnym w Chludowie i werbistami.

Anna Kot

Fot. Waldemar Wylegalski

Fot. Paweł Wodzień SVD